PROJECTE TAC

Tecnologia de l'aprenentatge i el coneixement

BIT A BIT I BONA LLETRA

Adaptant-nos als canvis…

Una de les moltes definicions que se li dona a la intel·ligència, i que se li va sentir a dir al recent desaparegut Stephen Hawking, diu així: “La intel·ligència és l’habilitat per adaptar-se als canvis”

Per tant, si ens ho mirem des d’aquest punt de vista, si volem ser intel·ligents, hem de saber adaptar-nos al món canviant on ens trobem. En el nostre cas, ens toca adaptar les estratègies metodològiques en els diferents contextos d’ensenyament i aprenentatge per tal d’ajudar als nostres nois i noies a assolir el màxim d’ells mateixos.

Les Tecnologies de l’Aprenentatge i el Coneixement (TAC) hi juguen un paper cabdal en aquesta adaptació metodològica.

Tecnos - Projecte TAC

La TECNOS ha estat sempre sensible a les necessitats canviants i als recursos tecnològics que ens poden ajudar a satisfer aquestes necessitats, sense presses ni oblidant allò que l’experiència ens ha demostat que funciona.

Entenem que l’Escola ha d’intentar donar resposta a les noves realitats de la societat, modificant i introduint determinades coses, amb l’objectiu d’adaptar-se a un món que està en contínua evolució.

Una realitat de la nostra societat són les anomenades Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC). Una de les tasques de l’Escola, doncs, ha de ser afavorir el contacte real dels nens amb aquestes TIC, insistint especialment en la formació de l’alumne com a usuari d’elles. Cada vegada més, el futur requerirà que tots tinguem la capacitat per a fer-ne un bon ús per poder participar plenament i en igualtat de condicions en tots els àmbits de la vida, és per aquest motiu que l’escola té l’obligació de posar-les a l’abast de tots els futurs ciutadans.

Tecnos - Projecte TAC

La incorporació plena de les TIC a l’educació passa per aspectes d’infraestructures d’aules i de connectivitats, per la formació del professorat que serà qui podrà treure el profit pedagògic que ens brinden, i per una bona oferta de noves generacions de materials per part de les editorials. I això no es fa d’avui per demà ni amb una invasió massiva d’ordinadors portàtils i pissarres digitals interactives a l’aula.

Al llarg dels anys hem anat invertint molt recursos en aquest camp però sempre d’una forma reflexiva i assegurant-nos que allò que incorporavem seria útil. Per això actualment diposem d’una bona infraestructura: xarxes wifi, ordinadors de diferents tipus, projectors, lectors de documents, diversos tipus de tauletes, impresora 3D, robots de mercat (Bee bots, Dash and Dot), sensors, càmeres de fotografiar i de vídeo, croma… I naturalment programari adequat per a tots aquests dispositius.

A vegades però, més que disposar de l’útim enginy aparegut al mercat del que es tracta és de tenir curiositat per estar al dia i saber què ens aporten de nou i si realment valen la pena.

Per nosaltres les TAC són una matèria instrumental més, com la llengua i les matemàtiques que ens serveixen per aprendre i treballar en tots els altres àmbits. L’alfabetització digital forma part del nostre dia a dia i ens la trobem de forma transversal en la majoria d’activitats que fem.

El currículum lligat a la competència digital abarca aquestes 4 dimensions:

Dimensió, instruments i aplicació
  • Seleccionar, configurar i programar dispositius digitals segons les tasques a realitzar.
  • Producir documents digitals fent ús d'eines d'edició de text, d'imatges, càlcul de dades i presentacions.
Tractament de la informació i organització dels entorns de treball i aprenentatge
  • Cercar, contrastar i seleccionar informació digital.
  • Construir un coneixement personal.
  • Organitzar i utilitzar un entorn personal de treball i aprenentatge.
Dimensió comunicació interpersonal i col·laboració
  • Participar en entorns de treball interpersonali publicacions virtuals per compartir informació.
  • Realitzar activitats en grup tot utilitzant eines i entorns virtuals de treball col·laboratiu.
Dimensió ciutadania, hàbits, civisme i identitat digital
  • Actuar de forma crítica i responsable en l'ús de les TIC, tot considerant aspectes ètics, legals, de seguretat, de sostenibilitat i d'identitat digital.