Contacta
Visita Virtual
Assistent Virtual

PREINSCRIPCIONS PER AL CURS 2024-2025

La preinscripció a batxillerat es pot fer durant tot l’any.

La informació relativa a les preinscripcions del curs 2024-25 s’actualitzarà d’acord amb el calendari del Departament d’Ensenyament.

Et donem tota la informació relativa a les preinscripcions.

CRITERIS DE BAREMACIÓ

CRITERIS PRIORITARIS
Germans o germanes que ja estan estudiant al centre sol·licitat: 50 punts (si l'infant està en situació d'acolliment familiar i els fills o les filles de la família acollidora estan escolaritzats en el centre, també obté aquesta puntuació)
Domicili habitual de la família dins la zona educativa del centre escolar que es demana en primer lloc 30 punts
Ubicació del lloc de feina del pare, la mare, el tutor o la tutora dins la zona educativa del centre triat en primer lloc 20 punts
Domicili familiar dins del mateix municipi, però no dins de la zona educativa del centre que s'ha triat en primer lloc 10 punts
Un membre de la unitat familiar rep l'ajut de la renda garantida de ciutadania 15 punts
CRITERIS COMPLEMENTARIS
El mateix infant, el pare o la mare, o bé algun germà o germana té una discapacitat igual o superior al 33 % 15 punts
El pare, la mare o el tutor o tutora legal treballen al centre en el moment en què es presenta la sol·licitud de preinscripció 10 punts
Família nombrosa 10 punts
Família monoparental 10 punts
Ser bessó o trigemin 10 punts
Alumne o alumna en situació d'acolliment familiar 10 punts
Víctima de violència de gènere o de terrorisme 10 punts

ZONA D'INFLUÈNCIA

Zones d’influència: 1, 2A i 4A

Encara tens algun dubte?

Cap problema! Parlem-ne!