Contacta
Visita Virtual
Assistent Virtual

PREINSCRIPCIONS PER AL CURS 2021-2022

Del 13 al 22 de Maig

CRITERIS DE BAREMACIÓ

CRITERIS GENERALS
Germans escolaritzats al centre o pares o tutors legals que hi treballin 40 punts
Proximitat del domicili habitual 30 punts
Proximitat del lloc de treball 20 punts
Domicili dintre del Municipi, però no àrea d’ influencia 10 punts
Renda anual beneficiaris de l'ajut de la renda mínima d'inserció 10 punts
Discapacitat de l'alumne o alumna, pare, mare o germans 10 punts
CRITERIS COMPLEMENTARIS
Família nombrosa o monoparental 15 punts

ZONA D'INFLUÈNCIA

Zones d’influència: 1, 2A i 4A

Encara tens algun dubte?

Cap problema! Parlem-ne!