BATXILLERAT

DE 16 A 18 ANYS

En aquesta darrera etapa escolar, volem que els alumnes aprenguin a responsabilitzar-se i a complaure’s en la feina de qualitat. Volem també que valorin el plaer d’aprendre, així com la constància i el bon aprofitament del temps. Es tracta, doncs, d’assegurar l’adquisició dels valors que són propis d’una etapa formativa de trànsit cap a la majoria d’edat i la maduresa personal.

Paral·lelament a la formació acadèmica, també hem d’aprofitar els darrers anys en què, família i escola, compartim la tasca d’acabar d’ajudar a configurar una personalitat que incorpori valors, inquietuds, sensibilitats i criteri propi.

Els professors de l’escola TECNOS, amb la convicció que el Batxillerat és una opció necessària i adient per a la majoria dels alumnes que acaben de finalitzar l’ESO, treballem amb il·lusió i professionalitat per tal que tots els nois i noies puguin dominar les competències i coneixements culturals, científics i tecnològics fonamentals que els permetin assolir en el futur resultats satisfactoris tant en l’àmbit professional com en el personal.

Humanitats i ciències socials

Ciències i tecnologia

Currículum comú

Matèries comunes 1r curs 2n curs
Llengua catalana i literatura 2h 2h 45m
Llengua castellana i literatura 2h 2h 45m
Ciències per al món contemporani 2h
Llengua estrangera 3h 3h
Filosofia 2h 3h
Història 3h
Educació física 2h
Treball de recerca De gener a octubre
Tutoria 1h 45m

Currículum diversificat

1r curs Ciències i Tecnologia Humanitats i Ciències Socials
Comuna d’opció Matemàtiques Llatí / Matemàtiques CCSS
Modalitat Biologia / Dibuix tècnic Història del món contemporani
Química / Tecnologia industrial Literatura catalana/

Economia de l’empresa

Específica Física / Science Workshop / Digital Humanities
Extracurricular Alemany / Francès

 

2n curs Ciències i Tecnologia Humanitats i Ciències Socials
Comuna d’opció Matemàtiques Llatí / Matemàtiques CCSS
Modalitat Biologia / Dibuix tècnic Geografia
Química / Tecnologia industrial Literatura castellana /

Economia de l’empresa

Específica Física / Ciències de la terra / Història de l’art

Amb l’objectiu de potenciar el treball competencial més enllà del que indica el currículum, a primer de batxillerat s’ofereixen dues matèries específiques de centre creades amb aquesta finalitat: Science Workshop es basa en el treball per projectes, l’experimentació i la superació de reptes en l’àmbit de la ciència i Digital Humanities se centra a explorar les diverses disciplines de les humanitats i les ciències socials a través de noves metodologies proporcionades pels entorns digitals.

Els alumnes que ho desitgin, podran participar en un intercanvi amb l’escola Thomas Morus d’Oelde. L’acollida de l’alumnat alemany i l’estada a Alemanya es fa de manera individual a les cases de les famílies dels alumnes. En cadascun dels casos, s’organitzen activitats orientades a afavorir al màxim la parla anglesa i la interacció entre les dues cultures.

Aquells alumnes que hagin cursat Alemany o Francès a l’ESO, o bé que tinguin un mínim nivell que els permeti seguir estudiant la llengua, podran realitzar dues hores setmanals extracurriculars de la llengua estrangera corresponent. L’activitat està subvencionada per l’escola i no representa cap càrrec per a les famílies.

El departament d’orientació organitza diverses activitats amb la finalitat de proporcionar elements de reflexió sobre el futur acadèmic i professional de l’alumnat i facilitar així la presa de decisions. La visita al Saló de l’ensenyament, l’organització de conferències sobre temàtiques relacionades amb els diversos àmbits acadèmics i laborals, les trobades en grups reduïts amb pares i exalumnes per explicar la seva experiència personal i les entrevistes individuals en són alguns exemples.

El programa del Batxillerat Dual ofereix la possibilitat d’obtenir la doble titulació del Batxillerat català i el High School Diploma estatunidenc. Els continguts del títol nord-americà s’obtenen, en un 75%, a partir de la convalidació dels estudis catalans realitzats de forma presencial i el 25% restant prové de matèries nord-americanes que es cursen en una plataforma virtual: Anglès, Història i Economia dels EUA, i diverses optatives. La metodologia utilitzada implica un treball específic de l’anglès, les competències digitals i l’autonomia i maduresa personals.

Tecnos Batxillerat
Assistent Virtual
Contacta
Visita Virtual