PROJECTE LINGÜÍSTIC

A la Tecnos, la llengua vehicular i d’aprenentatge és el català. L’escola garanteix el domini per igual del català i el castellà, un cop acaba l’etapa obligatòria.

Durant l’etapa d’infantil i primària, els infants comencen a aprendre la primera llengua estrangera: l’anglès. A 5è, s’introdueix el francès com a segona llengua estrangera. Al principi amb activitats orals i lúdiques, i, després, s’hi incorpora la competència escrita. En aquesta àrea, a través de la multidocència, els nostres infants treballen la competència oral de forma intensiva.

A secundària, s’intensifica el coneixement i domini de les llengües anglesa i francesa.

A totes les etapes fem servir de forma natural materials de suport en llengua anglesa, sempre que el professorat ho considera adient. 

A Primària es porten a terme intercanvis virtuals mitjançant la plataforma e-twinning amb escoles d’altres països. A secundària i a batxillerat, sempre que siguin possibles, es fan intercanvis presencials amb escoles d’Alemanya, Dinamarca i Holanda, en el cas de l’anglès, i estades a alguna ciutat francòfona en el cas del francès.

També hi ha la possibilitat de fer el Batxillerat DUAL americà i acreditar oficialment el nivell d’anglès amb l’examen OXFORD TEST

CATALÀ

 • És la llengua vehicular i d’aprenentatge.
 • Programa de consciència fonològica
 • Treball de llenguatge oral (entendre i parlar) i inici del llenguatge escrit.
 • Estimulació de la lectura.
 • Escriptura amb lletra de pal de paraules i alguna frase.
 • Avaluació i seguiment logopèdic.

ANGLÈS

 • 2 hores a la setmana.
 • L’especialista fa anglès les dues hores i en una d’aquestes hi ha també la tutora o una auxiliar, de suport.
 • Totes les activitats que es duen a terme en llengua anglesa són orals.

1r i 2n

CATALÀ

 • Llengua vehicular i d’aprenentatge
 • Programa de consciència fonològica
 • Treball oral (entendre i parlar) i treball escrit (llegir i escriure).
 • Introducció de la lletra lligada a nivell escrit i treball de grafisme.
 • Inici de l’escriptura de textos.
 • Treball intens de la comprensió lectora directa.
 • Treball intensiu de l’ortografia natural i de les normes més bàsiques d’ortografia arbitrària.
 • Reforç de lectura, de consciència fonològica i d’escriptura amb el programa digital «Glifing»
 • Hi ha 2 hores d’expressió escrita en grups partits a la setmana.

CASTELLÀ

 • 3 hores a la setmana.
 • Continua tenint molta importància el treball oral, especialment l’expressió.
 • S'introdueix el treball escrit, lectura i escriptura.
 • Es treballen els sons i les grafies diferents del català.
 • Ortografia natural.
 • Hi ha un treball en paral·lel de textos en català i castellà.
 • Es dedica una hora setmanal a la biblioteca d'aula en català i castellà.

ANGLÈS

 • 3 hores a la setmana.
 • Continua sent un treball bàsicament oral, encara que amb el suport de material escrit.
 • S’inicia la lectura de paraules i frases en anglès.
 • Una de les tres hores es treballa en grup partit.
 • Un professor de SALT idiomes fa d'auxiliar en anglès a les hores de plàstica.
 • A l’àrea de ciències es fa ús d’un material audiovisual en llengua anglesa.

3r, 4t, 5è i 6è

CATALÀ

 • Llengua vehicular i d’aprenentatge
 • La competència escrita passa a ser predominant encara que sense deixar de banda el treball oral.
 • La complexitat dels textos augmenta i també el nivell del vocabulari.
 • Es porta a terme un treball d’ortografia a partir de la metodologia PNL .
 • Es dedica una hora setmanal a la biblioteca d’aula per assolir uns bons hàbits lectors i incentivar el gust per la lectura.
 • Hi ha 2 hores d’expressió escrita en grups partits a la setmana.

CASTELLÀ

 • 3 hores a la setmana, una d’elles de treball d’estructures comuns a les dues llengües oficials.
 • S’intensifica el treball de comprensió i expressió, tant oral com escrita.
 • Treball intens de l’ortografia i d’alguns aspectes bàsics de gramàtica.
 • Cal afegir també l’hora dedicada a la biblioteca que es fa de forma indiferent amb lectures en català, castellà o anglès.

ANGLÈS

 • 3 hores a la setmana.
 • A cicle superior comencen a produir textos escrits, seguint també models donats.
 • Es treballa l’ortografia des de la memòria visual.
 • Dues de les tres hores es fan en grup partit.
 • Es continua ampliant el vocabulari i també la gramàtica.
 • Un professor de SALT idiomes fa d’auxiliar de conversa a Plàstica.A l’àrea de ciències es fa ús d’un material audiovisual en llengua anglesa.

FRANCÈS

 • 1 hora setmanal a partir de 5è.
 • S’inicia l’alumnat en la pronunciació dels principals sons de l’alfabet a través de la cançó i la práctica oral a l’aula.
 • S’introdueix el vocabulari bàsic necessari per saber expressar-se en situacions comunicatives senzilles.

CATALÀ

 • Llengua vehicular i d’aprenentatge
 • 3 hores a la setmana
 • S’aprofundeix en el treball de l’escriptura, en especial en la coherència , la cohesió textual i la precisió i ampliació del vocabulari.
 • S’introdueix l’estudi de la llengua com a subjecte d’aprenentatge i no només com un instrument.
 • Al llarg de l’etapa s’acaba de treballar tota l’ortografia arbitrària i s’exigeix la seva aplicació a tot tipus de situacions escrites.
 • S’intensifica especialment tot el treball gramatical.
 • La comprensió lectora augmenta de dificultat de forma gradual al llarg de l’etapa amb l’anàlisi de textos i de llibres.
 • Cada dia es dedica mitja hora a la lectura lliure. En el primer cicle de l’etapa, una de les sessions de lectura de la setmana es dedica a la lectura guiada.

CASTELLÀ

 • 3 hores a la setmana
 • En aquesta etapa s’ha assolit un nivell de domini de la llengua castellana, suficient per poder donar pràcticament els mateixos continguts que amb la llengua catalana.
 • El nivell d’exigència és similar i el tipus de treball també.

ANGLÈS

 • 3 hores a la setmana
 • S’incrementa el treball escrit tant a nivell de lectura com d’escriptura i s’intensifica el treball de la gramàtica i l’estudi.
 • Els grups classe d’anglès estan organitzats per nivells.
 • Els alumnes participen quinzenalment dels desdoblaments de conversa en grups reduïts.

SEGONA LLENGUA ESTRANGERA

 • A primer d’ESO es continua, de forma optativa, el francès com a segona llengua estrangera amb 1,5 hores per setmana, que es mantenen a tercer i s’incrementen fins a 2,25 hores a quart d’ESO.

CATALÀ

 • 2 hores a la setmana amb l’objectiu del domini complet de la llengua des del punt de vista instrumental.
 • Aprofundiment en l’aprenentatge de la llengua com a objecte d’estudi, així com de la sintaxi, la gramàtica i l’anàlisi de textos i obres de tot tipus.

CASTELLÀ

 • 2 hores a la setmana amb l’objectiu del domini complet de la llengua des del punt de vista instrumental.
 • Aprofundiment en l’aprenentatge de la llengua com a objecte d’estudi, així com de la sintaxi, la gramàtica i l’anàlisi de textos i obres de tot tipus.

ANGLÈS

 • 3 hores per grup classe.
 • Treballen les 4 “skills”: llegir, escriure, escoltar i parlar.
 • A primer es demana la lectura de 3 llibres en anglès i a segon de dos.
 • La matèria d’Science workshop es fa en anglès.

SEGONA LLENGUA ESTRANGERA

 • Es cursen 3 hores setmanals a 1r de Batxillerat.
 • Es treballen les 4 competències de la llengua: l'expressió oral i l'escrita i la comprensió oral i l'escrita.
 • S'amplien els continguts treballats prèviament a l'etapa de secundària i se n'introdueixen de nous perquè els alumnes puguin avançar de nivell.
 • S'insisteix molt més en la pronunciació i l'expressió oral.

PROJECTE LINGÜÍSTIC DE CENTRE (PLC)

Actualitzat, revisat i aprovat: juliol 2022

PROJECTES INTERNACIONALS

Participem en diversos projectes de caire internacional des de primer de primària:

 • Projectes “e-twinning” amb escoles europees de primària i de secundària
 • Intercanvis força estables amb Dinamarca, els Països Baixos i Alemanya.
 • Estada lingüística per a l’alumnat de francès.

RESULTATS PER ETAPES

Resultats mitjans que obtenen els nostres alumnes al finalitzar les diferents etapes

 • INFANTIL: -
 • PRIMÀRIA: A2
 • SECUNDÀRIA: B1 - B2
 • BATXILLERAT: B2 - C1

BATXILLERAT DUAL AMERICÀ

A partir de segon d’ESO els alumnes tenen la possibilitat d’accedir als estudis del «batxillerat dual», cursant dues matèries anuals durant tres cursos i obtenint així la doble titulació en Batxillerat català i Batxillerat americà.

Aquests estudis són íntegrament en anglès i virtuals amb el suport d’un tutor de la nostra escola.

ESCOLA D'IDIOMES

Extraescolar a càrrec de l’empresa d’idiomes FIAC

COMISSIÓ D’IDIOMES DE L’AFA

Aquesta comissió gestiona i organitza diverses activitats en horari extraescolar al llarg del curs, tipus «Story tellings», concursos, tallers de cuina,..

Ens vols conèixer?
T'enseyo l'escola
Contacta