PROJECTE D'ATENCIÓ A LA DIVERSITAT

La diversitat de l’alumnat és un fet innegable que depèn de factors socials, personals i psicològics. Això no vol dir adoptar mesures extraordinàries per a alumnes difícils o especials, sinó organitzar les mesures i suports per donar respostes adequades a les necessitats de cada alumne/a.

La comissió d’atenció a la diversitat (CAD) és qui s’encarrega  de  procurar per la igualtat d’oportunitats i equitat perquè tots els alumnes puguin rebre una educació integral i amb expectatives d’èxit . Està formada per l’equip d’orientació psicopedagògica i l’equip directiu. La CAD treballa colze a colze amb cada docent per proporcionar-los les orientacions més idònies. Entenem que educar en la diversitat significa donar resposta a tots els alumnes des d’una visió transversal de l’educació.

A cada etapa educativa, l’equip psicològic posa el focus del seu treball en diferents punts:

  1. A Infantil es fa observació i detecció primerenca, 
  2. A Primària es continua amb l’observació i detecció i es prenen les mesures adients  per tal d’aconseguir una escolaritzat plaent. 
  3. A l’etapa de Secundària les necessitats canvien i la psicopedagoga orienta i acompanya a l’alumnat que ho necessita.

Paral.lelament al treball de les psicòlogues, tot l’equip docent participa activament en l’atenció de la diversitat. És una fita de tots i totes aconseguir que tot l’alumnat tingui una escolaritzat a la seva mida per tal de poder desenvolupar les seves fortaleses i minimitzar les febleses. 

Per això, una de les eines cabdals que utilitzem per tal d’aconseguir aquest objectiu és la multidocència. En tots els nivells educatius de la nostra escola hi ha la presència de dos docents en l’aula, durant moltes estones, al llarg de la setmana.

A Infantil hi ha la figura de l’auxiliar a cada grup que és una professional que col·labora amb la tutora per donar resposta a les necessitats del grup.

A Primària, en molts moments de la jornada hi ha dos mestres que comparteixen el mateix grup-classe amb l’objectiu d’atendre cada infant amb les seves característiques particulars. 

A l’etapa de Secundària, s’obta per reduir la ratio en moltes àrees curriculars. La tutoria individual i grupal ocupa un espai important en aquesta etapa.

Comptem també amb una logopeda que realitza diferents tasques relacionades amb l’àmbit de la parla i el llenguatge. A P3 treballa amb tots els nens i nenes per detectar els casos que necessiten una intervenció i en fa un seguiment des de P4 fins a 2n de primària. L’actuació pot consistir senzillament a donar unes pautes i consells tan a la família com a l’equip docent perquè pugui intervenir adequadament  

Quan les dificultats de parla són tan importants que requereixen un treball sistemàtic i especialitzat, es deriva el nen o nena a un especialista extern. 

Ens vols conèixer?
T'enseyo l'escola
Contacta