PROJECTE D'ATENCIÓ A LA DIVERSITAT

Entenem l’atenció a la diversitat com un principi que accepta que tots els alumnes tenen necessitats educatives diferents. 

Això no vol dir destinar necessàriament recursos extraordinaris, sinó organitzar les mesures i suports existents per donar respostes adequades a les necessitats de cada alumne/a per tal de facilitar-los l’aprenentatge.

La comissió d’atenció educativa inclusiva (CAEI)  està formada per l’equip d’orientació psicopedagògica i l’equip directiu . La CAEI és qui s’encarrega  de  procurar per la igualtat d’oportunitats i equitat perquè tots els alumnes puguin rebre una educació integral i amb expectatives d’èxit . La funció principal és proposar l’organització i la gestió de les mesures i els suports per atendre a tot l’alumnat del centre i coordinar-se  amb l’equip docent per decidir i implementar les actuacions a dur a terme . Entenem que educar en la diversitat significa donar resposta a tots els alumnes des d’una visió transversal de l’educació.

L’equip d’orientació psicopedagògica,  posa el focus del seu treball en diferents actuacions: observació, detecció, valoració, assessorament a l’equip docent i a les famílies, així com l’atenció directa a l’alumnat.  Sempre  tenint en compte l’especificitat de cada etapa educativa.

Paral.lelament al treball de les psicòlogues, tot l’equip docent participa activament en l’atenció de la diversitat. Per això, una de les eines cabdals que utilitzem per tal d’aconseguir aquest objectiu és la multidocència a tots els nivells educatius de la nostra escola.

A Infantil hi ha la figura de l’auxiliar a cada grup que és una professional que col·labora amb la tutora per donar resposta a les necessitats del grup.

A Primària, en molts moments de la jornada hi ha dos mestres que comparteixen el mateix grup-classe amb l’objectiu d’atendre cada infant amb les seves característiques particulars. 

A l’etapa de Secundària, s’opta per reduir la ràtio en diverses àrees curriculars. La tutoria individual i grupal ocupa un espai important en aquesta etapa.

Malgrat que tenim dues línies a tota l’ESO (A i B), es reparteix l’alumnat de cada nivell en tres tutories (Groc, Roig, Verd). Cada tutor disposa de dues franges setmanals per parlar individualment amb l’alumnat i d’una franja (dues a 1r d’ESO) de tutoria d’aula amb tot el seu grup. A cada nivell es destina la tutoria d’aula a tractar temàtiques concretes relacionades amb l’etapa madurativa de l’alumnat. Així, a 1r d’ESO es dedica bona part del curs a la prevenció de l’assetjament i el ciberassetjament i a la conscienciació sobre l’ús responsable de les xarxes socials. A 2n d’ESO es parla de sexualitat i d’educació afectivo-sexual; a 3r d’ESO d’addiccions i a 4t d’ESO d’orientació acadèmica postobligatòria.

L’escola està adscrita al Pacte per a la Diversitat Afectiva, Sexual i d’Identitat de Gènere (DASIG) de Terrassa i promou els valors d’aquest acord també des del seu pla d’acció tutorial.

Les matèries instrumentals (i també d’altres com la Tecnologia) es treballen a l’escola separant les dues línies en tres grups homogenis, de manera que, sent menys alumnes a l’aula s’hi pot oferir molta més atenció personal i individualitzada.

Amb la tercera llengua obligatòria de l’escola, l’Anglès, els alumnes també es distribueixen en tres grups, però en aquest cas es fan segons el nivell de coneixement d’aquesta llengua. Així podem aprofitar molt més la base de cadascú i empènyer cada alumne cap al màxim que pot assolir.

Comptem també amb un servei de logopedia que realitza diferents tasques relacionades amb l’àmbit de la parla i el llenguatge. A P3 treballa amb tots els nens i nenes per detectar els casos que necessiten una intervenció i en fa un seguiment des de P4 fins a 2n de primària.  Si es detecten dificultats, l’actuació consisteix a donar pautes i orientacions tant a la família com a l’equip docent perquè puguin intervenir adequadament.

Ens vols conèixer?
T'enseyo l'escola
Contacta