CONSELL ESCOLAR

FUNCIONS EN ELS CENTRES CONCERTATS

Corresponen al consell escolar les funcions següents:

  • Intervenir en la designació i el cessament del director o directora del centre i en la selecció i l'acomiadament de docents, en els termes establerts per la legislació orgànica en aquesta matèria.
  • Participar en el procés d'admissió d'alumnes i garantir el compliment de les normes que el regulen.
  • Aprovar, a proposta del titular o la titular del centre, la sol·licitud d'autorització de percepcions, o la comunicació de l'establiment de percepcions, segons que escaigui, per a les activitats complementàries, les activitats extraescolars i els serveis escolars establerts legalment i no coberts pels contractes programa, si se n'han subscrit.
  • Aprovar, a proposta del titular o la titular del centre, el pressupost del centre i el retiment de comptes, referit tant a les assignacions de recursos públics com a les quantitats percebudes a què fa referència l'apartat anterior.
  • Conèixer la resolució de conflictes escolars i vetllar perquè s'ajusti a la normativa vigent. A instància de mares, pares o tutors, el consell escolar pot revisar les decisions relatives a conductes dels alumnes que perjudiquin greument la convivència en el centre i proposar, si s'escau, les mesures pertinents.
  • Participar en l'aprovació de les normes de funcionament del centre, les seves adequacions i la programació general anual proposades pel titular del centre.
  • Participar en la supervisió i avaluació del desenvolupament de la programació anual del centre en l'àmbit docent i en l'àmbit administratiu i dels resultats que se n'obtenen.
  • Participar en l'aplicació de la línia pedagògica general del centre, aprovar la carta de compromís educatiu, a proposta del titular o la titular del centre, i elaborar directrius per a programar i desenvolupar les activitats complementàries, les activitats extraescolars i els serveis escolars.
  • Aprovar els criteris de col·laboració amb altres centres i amb l'entorn del centre i, a proposta del titular o la titular del centre, aprovar els acords de coresponsabilitat i de subscripció de contractes programa i avaluar-ne l'aplicació.
  • Assessorar el titular del centre en l'elaboració del projecte educatiu.

COMPOSICIÓ

El Departament d’Ensenyament recomana que els centres incorporin un representant de l’Ajuntament del seu terme municipal per afavorir la participació de l’Administració local en la vida del centre.

Una vegada constituït el consell escolar del centre, aquest ha de designar una persona que impulsi mesures educatives que fomentin la igualtat real i efectiva entre homes i dones.

Una de les persones representants dels pares i les mares del consell escolar ha de ser designada per l’associació de pares i mares més representativa al centre.

Composició actual del Consell escolar de l’ escola Tecnos:

El director o la directora Júlia Gràcia
Tres representants del titular del centre Rosa Pastor
Judit Puig
Yasmina Ewulu
Un regidor o una regidora o persona representant de l’Ajuntament en el terme municipal on hi ha el centre Júlia López
Quatre representants del professorat Roser Fradera
Rosa Torné
Mireia Oriol
Agnès Muntanyola
Quatre representants dels pares i les mares o els tutors i les tutores de l’alumnat, elegits per ells i entre ells Cristina Cabeza
Gemma Martínez
Gustavo Vanoni
Marta Banal
Dos representants de l’alumnat elegit per ells i entre ells, a partir del primer curs d’educació secundària obligatòria Miquel Montañá
Xavier Sánchez
Un o una representant del personal d’administració i serveis Sandra González

RENOVACIÓ DE MEMBRES

Les persones del consell escolar són elegides per un període de quatre anys i es renoven per meitats cada dos anys.

Les eleccions per a la constitució o renovació de membres del consell escolar, les convoca la persona titular del centre privat concertat, amb quinze dies d’antelació, dintre del període que fixa el Departament d’Ensenyament.

Les vacants del consell escolar s’han d’ocupar pel procediment establert a les normes d’organització i funcionament del centre; si aquestes no ho preveuen, les ha d’ocupar la següent candidatura més votada en les darreres eleccions. Si no hi ha més candidats o candidates per cobrir-les, romanen sense cobrir fins a la propera renovació del consell escolar.

La condició de membre del consell escolar es perd quan es deixa el càrrec que comporta ser-ne membre, quan es deixa de complir algun dels requisits per ser elegible o quan l’òrgan que l’ha designat en revoca la designació.

CONTACTE

Si voleu posar-vos en contacte amb els representants dels pares i mares del consell escolar, podeu fer-ho al mail consellescolar@tecnos.cat

Ens vols conèixer?
T'enseyo l'escola
Contacta