EDUCACIÓ SECUNDÀRIA

DE 12 A 16 ANYS

L’etapa de secundària (ESO) abasta dels 12 als 16 anys. Aquests darrers cursos d’ensenyament obligatori són de gran importància per adquirir els hàbits de treball, la manera d’afrontar els reptes, la il·lusió per la feina ben feta i una bona colla de coneixements.

Cal, a més, gaudir d’un bon acompanyament tant per part de les famílies com per part de tot l’entorn educatiu. Som amb els nostres joves, els guiem i els acompanyem perquè puguin afrontar tots els canvis que els esperen amb una bona predisposició i un bon bagatge intel·lectual i personal.

TRANSFORMEM LA SECUNDÀRIA

L’escola és una comunitat d’aprenentatge: un espai de convivència que construïm per a tots i entre tots. La implicació de l’alumnat d’ESO en el projecte educatiu és fonamental per donar coherència al mateix projecte i també per al desenvolupament de la seva autonomia personal. Per aquest motiu, se’ls demana i s’incentiva que participin a través d’activitats i propostes internivells i interetapes. Hi poden col·laborar de manera voluntària i així, plegats, fem escola i fem comunitat.

L’alumnat d’ESO i Batxillerat pot constituir cooperatives de lliure adhesió que realitzin activitats econòmiques que responguin a les necessitats de la comunitat educativa. Són els mateixos alumnes qui, amb la tutorització del professorat, gestionen democràticament la seva cooperativa, elegint els càrrecs, elaborant els estatuts i desenvolupant les activitats productives o de serveis corresponents. Una part dels beneficis econòmics obtinguts (si n’hi ha) es destina a entitats solidàries.

A cada nivell d’ESO, els alumnes participen, com a mínim, en una activitat d’aprenentatge i servei. Amb aquesta metodologia, els nois i noies, a través de fer un servei a la comunitat, aprenen diversos continguts, a més d’adquirir habilitats personals i socials molt importants. Els projectes que es plantegen canvien cada curs i cerquen la col·laboració amb alguna entitat propera del barri o de la ciutat, però també n’hi ha de molt arrelats a l’escola, com el que fa l’alumnat de 3r d’ESO de la mà del Banc de Sang de la Mútua de Terrassa.

L’Aprenentatge Basat en Projectes (ABP) és un excel·lent recurs metodològic per treballar continguts i competències transversals que no formen part del currículum d’una matèria concreta. Així mateix, aquesta metodologia permet desenvolupar habilitats indispensables per a la formació integral de l’alumne com ho són el treball en equip o l’autonomia personal. És per això que, de 1r a 3r d’ESO, destinem 3 hores setmanals repartides en dues franges per elaborar projectes globalitzats, on es treballa un fil conductor des del punt de vista de diverses disciplines o àrees del coneixement.

Són ja una tradició amb més de trenta anys de trajectòria a l’escola i n’han esdevingut un tret d’identitat. Les classes s’aturen durant tres dies a l’ESO i el Batxillerat i s’ofereix a l’alumnat un ventall ampli i divers de xerrades a càrrec d’experts i tot un seguit de tallers artístics, esportius, etc. L’alumnat escull les xerrades i els tallers segons els seus interessos i així complementa la formació molt més enllà del currículum establert.

Reconeixem en el plaer per la lectura un gran valor personal, social i intel·lectual. Per això, a més de fer les lectures prescriptives a les àrees de llengües, cada dia tot l’alumnat i el professorat de Secundària de l’escola tenim mitja hora per llegir tranquil·lament la lectura que a cadascú li vingui més de gust. A 1r i 2n d’ESO, un dia a la setmana, aquestes sessions es fan col·lectivament i amb el guiatge d’un professor per tal de practicar i desenvolupar les habilitats de comprensió lectora. 

Des del gener de 2023 disposem d’una biblioteca renovada per a tota l’escola. A més de fer l’espai més amable i atractiu, hem pogut renovar el fons de llibres. L’ús d’aquest espai s’integra en el dia a dia de l’escola, de manera que l’alumnat hi va a fer algunes matèries o sessions de lectura.

Malgrat que tenim dues línies a tota l’ESO (A i B), es reparteix l’alumnat de cada nivell en tres tutories (Groc, Roig, Verd). Cada tutor disposa de dues franges setmanals per parlar individualment amb l’alumnat i d’una franja (dues a 1r d’ESO) de tutoria d’aula amb tot el seu grup. A cada nivell es destina la tutoria d’aula a tractar temàtiques concretes relacionades amb l’etapa madurativa de l’alumnat. Així, a 1r d’ESO es dedica bona part del curs a la prevenció de l’assetjament i el ciberassetjament i a la conscienciació sobre l’ús responsable de les xarxes socials. A 2n d’ESO es parla de sexualitat i d’educació afectivo-sexual; a 3r d’ESO d’addiccions i a 4t d’ESO d’orientació acadèmica postobligatòria.

L’escola està adscrita al Pacte per a la Diversitat Afectiva, Sexual i d’Identitat de Gènere (DASIG) de Terrassa i promou els valors d’aquest acord també des del seu pla d’acció tutorial.

Disposem d’una plataforma pròpia (Wingu) que facilita el seguiment acadèmic de l’alumnat en el marc d’una avaluació contínua, formativa i formadora. Els i les alumnes tenen accés, per mitjà del Wingu, als resultats de totes les seves activitats i evidències d’aprenentatge a temps real, acompanyats de comentaris del docent o del tutor, si s’escau. Aquesta eina també permet l’autoavaluació i la coavaluació en les franges de treball globalitzat i proporciona informació acadèmica i personal molt útil per al seguiment tutorial.

A final de cada trimestre les famílies poden visualitzar el perfil de Wingu del seu fill o filla i disposar, així, d’una “fotografia fixa” del procés d’avaluació continuada.

Els alumnes de 3r d’ESO tenen la possibilitat de realitzar un intercanvi que té la llengua anglesa com a mitjà de comunicació amb alumnes d’una escola de europea. Els alumnes de l’escola amb qui es fa l’intercanvi són acollits durant uns dies a casa dels alumnes catalans, i després es fa a l’inrevés. És sempre una experiència intensa i interessant en la qual els nois i noies, a més de practicar i millorar la parla anglesa, coneixen altres realitats molt enriquidores.

Les matèries instrumentals (i també d’altres com la Tecnologia) es treballen a l’escola separant les dues línies en tres grups homogenis, de manera que, sent menys alumnes a l’aula s’hi pot oferir molta més atenció personal i individualitzada.

Amb la tercera llengua obligatòria de l’escola, l’Anglès, els alumnes també es distribueixen en tres grups, però en aquest cas es fan segons el nivell de coneixement d’aquesta llengua. Així podem aprofitar molt més la base de cadascú i empènyer cada alumne cap al màxim que pot assolir.

El projecte lingüístic de l’escola incorpora el Francès com a segona llengua estrangera. Aquesta matèria es planteja com una optativa que l’alumnat que ho vulgui pot escollir des de la Primària i fins a 1r de Batxillerat amb una dedicació horària creixent a mesura que s’avança en l’etapa.

Des del curs 2017-18 som centre autoritzat per realitzar l’Oxford Test of English. Es tracta d’un test que: 

Està reconegut externament per institucions educatives i certificat per la Universitat d’Oxford.

Examina les quatre competències (Reading, Listening, Speaking i Writing) en només dues hores.

L’examen consta de diversos mòduls que es poden realitzar en qualsevol ordre i combinació.

Es poden repetir els mòduls de manera individual i l’informe sempre mostrarà l’últim resultat.

Els escenaris de tasques repliquen l’ús del llenguatge habitual de la vida real en àmbits socials, laborals o acadèmics, com per exemple, deixar un missatge de veu o respondre un correu electrònic.

 Es pot aconseguir un certificat de nivell A2, B1 o B2.

El programa del Batxillerat Dual, que s’inicia a partir de 2n d’ESO, ofereix la possibilitat d’obtenir la doble titulació del Batxillerat català i el High School Diploma estatunidenc. Els continguts del títol nord-americà s’obtenen, en un 75%, a partir de la convalidació dels estudis catalans realitzats de forma presencial i el 25% restant prové de matèries nord-americanes que es cursen en una plataforma virtual: Anglès, Història i Economia dels EUA i diverses optatives. La metodologia utilitzada implica un treball específic de l’anglès, les competències digitals i l’autonomia i maduresa personal.

Tecnos Secundària
Ens vols conèixer?
T'enseyo l'escola
Contacta